Ανθρώπινο Δυναμικό

7006
 

  • Ένας (1) Μηχανικός μελετητής. 
  • Τρεις (3) Μηχανικοί Έργου Δύο (2) Πολιτικοί Μηχανικοί ένας (1) Τοπογράφος Μηχανικός. 
  • Είκοσι πέντε άτομα μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό: τεχνίτες, βοηθοί,  χειριστές, οδηγοί.
  • Εποχιακό προσωπικό εβδομήντα τέσσερις 74 (1/2019) αυξομειωμένο αναλόγως με τις απαιτήσεις των έργων.